Veneer tự nhiên kỹ thuật Nu gỗ Quả Sơn Hương - VN 18

Veneer tự nhiên kỹ thuật Nu gỗ Quả Sơn Hương - VN 18

Giá: 1.100 K
Veneer tự nhiên Nu Gỗ 
Nu gỗ cây Qu
ả Sơn Hương
MS: VN.18
Kích thước: 600*2500*0.3 mm